Jouw logistiek proces goed in kaart brengen

Inhoudsopgave

Jouw logistiek proces goed in kaart brengen resulteert in lagere transportkosten

Een grondige analyse van het logistieke proces vormt voor verladers de basis voor het verminderen van transportkosten. Zonder een goed inzicht in het logistiek proces, bestaat het risico dat bedrijven alleen vanuit inkoop proberen de kosten te verlagen, door; slimmer, beter, effectiever of anders in te kopen. Maar juist door een bredere en grondige analyse van het logistieke proces kunnen bedrijven op vele andere manieren ook transportkosten verlagen. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

Footprint analyse

Door het proces nauwkeurig in kaart te brengen, kun je inefficiënties identificeren die van invloed kunnen zijn op de transportkosten. Denk bijvoorbeeld aan onnodige transportbewegingen omdat producten op de verkeerde plek worden geproduceerd of opgeslagen.

Consolidatie van zendingen

Door een gedetailleerd overzicht van zendingen te maken, kun je kansen identificeren. Denk bijvoorbeeld aan klanten die vaak opeenvolgende bestellingen plaatsen, of aan het gebruik van Jumbo- of Megatrailers voor FTL-zendingen. Transporttarieven bieden volumevoordeel. Het verbeteren van de beladingsgraad per zending leidt dus tot kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen in het operationele proces.

Voorraadbeheer

Het in kaart brengen van het logistieke proces geeft je ook meer inzicht en controle over voorraadbeheer en opslaglocaties. Vaak worden externe magazijnen gebruikt om overtollige voorraden op te slaan, wat weer gepaard gaat met externe transportkosten.

Transportmanagement

Inzicht in het logistieke proces maakt ook duidelijk hoe transportmanagementactiviteiten worden uitgevoerd. Wordt er alleen samengewerkt met vaste partners? Worden zendingen op de spotmarkt uitbesteed? Worden de juiste partijen geselecteerd voor de zendingen? Zijn er andere beschikbare transportmodaliteiten? Welke kwaliteitsissues zijn er met welke vervoerders? Het goed beheren van transport leidt direct tot het verlagen van transportkosten en verbeteren van leveringszekerheid naar je klanten. Dit kan via een transport management systeem.

Inbound logistiek

Door inzicht te krijgen in het proces, kom je er wellicht achter dat er op de inkoopafdeling ondoordachte beslissingen worden genomen met betrekking tot de gebruikte Incoterms bij het inkopen van grondstoffen. Het kan zijn dat grondstoffen te duur worden bezorgd.

Knelpunten op productie

als producten regelmatig te vaak gereed zijn voor transport door knelpunten op de productie moeten vaker (dure) spoedtransporten geboekt worden om toch nog op tijd de klanten te beleveren. Knelpunten kunnen of opgelost worden in de productie zelf, maar ook door een buffer op te nemen in de levertijd aan de klant. 

Methodes voor je logistiek proces

Naast deze punten zijn er nog talloze andere facetten van het logistieke proces die invloed kunnen hebben op transportkosten, zoals transportplanning, cross-docking, orderafhandeling, vervoerdersbeheer, factuurcontrole, klantspecifieke toeslagen, enzovoort. Het is duidelijk dat het nauwkeurig in kaart brengen van het logistieke proces kan leiden tot kostenverlaging. Nu rijst de vraag: hoe kun je het proces goed in kaart brengen?

Er zijn verschillende methoden die je kunt gebruiken om je logistieke processen in kaart te brengen. Hier volgen enkele veelgebruikte methoden:

Process Mapping

Deze visuele methode brengt het proces stap voor stap in kaart. Symbolen en diagrammen worden gebruikt om de relaties tussen processtappen, beslissingspunten, betrokken partijen en informatiestromen inzichtelijk te maken. Een populaire vorm van process mapping is het gebruik van flowcharts.

Value Stream Mapping

Deze methode richt zich op het identificeren van verspillingen en het verbeteren van de efficiëntie in een proces. Het brengt de volledige stroom van activiteiten in kaart, van het begin tot het eindresultaat. Hierbij wordt ook gekeken naar informatiestromen, wachttijden en mogelijke knelpunten in het proces.

Swimlane-diagrammen

Deze methode wordt vaak gebruikt wanneer meerdere partijen betrokken zijn bij een proces. Het diagram verdeelt het proces in horizontale “rijen” (swimlanes) die verantwoordelijk zijn voor specifieke partijen. Hierdoor wordt duidelijk welke taken door welke partij worden uitgevoerd en hoe ze samenwerken.

Interviews en observaties

Door interviews te houden met medewerkers en andere betrokkenen bij het proces, en door visuele observaties ter plaatse uit te voeren, kun je waardevolle inzichten verzamelen. Gesprekken voeren en het proces daadwerkelijk waarnemen geeft vaak andere inzichten dan wanneer je alleen rondom een vergadertafel het proces bespreekt.

Brainstorming-sessies

Het organiseren van brainstorming-sessies met relevante belanghebbenden kan helpen om verschillende perspectieven en ideeën over een proces te verzamelen. Door gezamenlijk na te denken over het proces kunnen verbetermogelijkheden naar voren komen en kunnen pijnpunten worden geïdentificeerd.

Het gebruik van een combinatie van deze methoden om het logistiek proces goed in kaart te brengen is logischerwijs het meest effectief. Hulp nodig, met onze holistische aanpak helpen wij bedrijven transportkosten te minimaleren. 

50 tips hoe je direct 30% op transportkosten kan besparen

Meer kennis opdoen op gebied van optimaliseren of managen van transport? In onze transport wegwijzer vertellen we je meer!

  • Het minimaliseren van transportkosten
  • Het verkrijgen van inzichten in de huidige transportkosten
  • Belangrijke kennis & trends in de markt
  • Het slimmer en efficiënter inrichten van logistiek

50 tips hoe je direct 30% transportkosten kan besparen

Meer kennis opdoen op gebied van optimaliseren of managen van transport? In onze transport wegwijzer vertellen we je meer!

FAS Incoterm® (Free alongside Ship)

ICC Incoterms®, zoals de FAS Incoterm, zijn gestandaardiseerde internationale regels voor leveringsvoorwaarden die tussen koper en verkoper zijn afgesproken. Deze…

CIF Incoterm® (Cost, Insurance and Freight)

ICC Incoterms®, waaronder de CIF incoterm®, zijn universele internationale overeenkomsten betreffende leveringsvoorwaarden, die tussen kopers en verkopers worden vastgesteld. Deze…

CFR Incoterm® (Cost And Freight)

ICC Incoterms®, waaronder de CFR Incoterm®, representeren gestandaardiseerde internationale afspraken betreffende leveringsvoorwaarden die tussen koper en verkoper zijn vastgelegd. Deze…